Vilkår & Betingelser

Denne siden beskriver vilkårene som styrer bruken av dette nettstedet (heretter «nettstedet»).
Ved å oppsøke nettstedet forplikter du deg betingelsesløst til å overholde disse vilkårene.
Siden vilkårene når som helst vil kunne endres uten forutgående varsel, anbefaler vi at du sjekker dem regelmessig. 

1.    Intellektuell eiendom 
Nettstedet tilhører og drives av Sanofi-Aventis Norge AS, forretningsenheten Sanofi Genzyme, (heretter «selskapet») som er en del av Sanofi-gruppen. Utformingen og alle komponentene, inkludert varemerker, logoer og domenenavn, som vises på nettstedet, www.ms-guiden.no, beskyttes av gjeldende lover om intellektuell eiendom, og tilhører det franske morselskapet: SANOFI eller deres datterselskaper, eller deres bruk er underlagt en autorisasjon. 
Ingen komponent i nettstedet kan kopieres, reproduseres, endres, redigeres, lastes ned, denatureres, overføres eller distribueres på noen som helst måte, på noen som helst medier, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet, med mindre det utelukkende er for bruk til pressekrav som er betinget av overholdelse av intellektuelle eiendomsrettigheter og eventuelle andre eiendomsrettigheter som nevnes. Kun kopiering for privat bruk er tillatt for din egen personlige, private, ikke-kommersielle bruk, på din personlige datamaskin. 
Enhver autorisert bruk av innhold som utgjør eller vises på nettstedet må ikke denatureres eller endres på noen som helst måte. 
Sanofi eller dets tilknyttede selskaper reserver seg rett til å foreta rettshandling mot ethvert brudd på sine rettigheter til intellektuell eiendom. 

2.    Type opplysninger 
Informasjon, spesielt økonomisk, som publiseres på nettstedet, skal ikke anses som oppmuntring til å investere. Den bør ikke under noen omstendighet fortolkes som mulighetssøking eller som et offentlig tilbud, og heller ikke er den et tilbud om å tegne seg for, kjøpe eller bytte aksjer eller andre verdipapirer i SANOFI og/eller deres berørte datterselskaper. Selskapet henleder din oppmerksomhet på det faktum at finansiell informasjon som legges ut på nettstedet blir regelmessig oppdatert (hvis finansiell informasjon oppgis på nettet). 
Nettstedet kan tilby oppfatninger fra eksperter som konsulteres i et bestemt felt i forhold til innholdet på nettstedet eller utdrag fra presseartikler. Alle slike opplysninger representerer utelukkende oppfatningen til den eksperten som konsulteres eller publikasjonen, og er ikke nødvendigvis oppfatningen til Sanofi-gruppen. Alle slike eksperter er ikke ansatte i Sanofi-gruppen og mottar ikke noen honorarer i bytte mot at SANOFI bruker deres oppfatning. Selskapet er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noen slike opplysninger og oppfatninger. Ekspertenes oppfatninger gjenspeiler deres eget personlige syn og bør aldri tolkes som oppfatningen eller ansvaret til selskapet og/eller SANOFI.
Nettstedet inneholder også informasjon om helse, fysiske forhold, det medisinske området og medisinsk behandling utelukkende for menneskelig bruk. Den nevnte informasjonen publiseres på nettstedet kun for informasjonsformål, og er ingen erstatning for råd fra din lege eller farmasøyt. Informasjonen må ikke under noen omstendighet brukes til å foreta en medisinsk diagnose av en sykdom eller fysisk problem, eller for å forskrive eller bruke medikamenter som presenteres på nettstedet. Nettstedet er ikke beregnet på å brukes for å rapportere helseproblemer, negative hendelser eller tekniske produktklager, eller til å stille tekniske eller medisinske spørsmål angående sanofis produkter. I alle tilfeller må du rådføre deg med en lege eller farmasøyt. 

3.    Lenker til andre nettsteder 
Ansvaret til selskapet eller til SANOFI skal ikke pådras av et tredjeparts nettsted som det er tilgang til via nettstedet. Vi har ingen mulighet til å kontrollere innholdet på slike tredjeparts nettsteder som er helt uavhengige av Selskapet. Dessuten betyr ikke forekomsten av en lenke mellom nettstedet og et tredjeparts nettsted at Selskapet under noen omstendighet godkjenner innholdet på et slikt nettsted eller bruken av det. 
I tillegg er du ansvarlig for å ta de nødvendige forsiktighetsregler for å forhindre infeksjon fra nettstedet, særlig fra et eller flere datavirus, trojanske hester eller andre «parasitter». 
Eksterne nettsteder kan inneholde hyperkoblinger som leder til Nettstedet. En slik link må ikke opprettes uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra Selskapet. Uansett er Selskapet overhodet ikke ansvarlig i tilfelle slike eksterne nettsteder ikke er tilgjengelig. Selskapet foretar heller ingen gjennomgang, kontroll eller godkjenning av dem og er ikke ansvarlig for innhold, reklame, produkter eller andre materialer tilgjengelig på eller via slike nettsteder. 

4.    Personopplysninger og annen informasjon
4.1 Selskapet vil ikke offentliggjøre overfor tredjeparter noen persondata om deg som du har sendt til dem 
ved bruk av nettstedet. De vil kun brukes med sikte på å gi deg svar så effektivt som mulig. 
I samsvar med lokal lovgivning, Norges personvernlov, har du rett til å få tilgang til, endre, korrigere og slette persondata som gjelder deg. For å gjøre dette, må du sende en forespørsel på følgende måte: 
På nett: info.nordic@sanofi.com
Med post: Sanofi-Aventis Norge AS, Prof. Kohts vei 5-17, PO Box 133, 1366 Lysaker
Enhver anmodning om skriftlig informasjon angående persondata som gjelder deg, skal være skriftlig og undertegnet av deg.
4.2 Nettstedet er ikke beregnet på å motta konfidensielle opplysninger fra deg. Følgelig, og med unntak for persondata som er nevnt ovenfor, vil enhver type informasjon, uansett form – dokumenter, data, grafikk, spørsmål, forslag, konsepter, merknader eller annet – som du sender oss via nettstedet, ikke under noen omstendighet anses konfidensielle. Følgelig vil alene den handling å sende opplysningene til oss gi oss rett til å bruke dem, reprodusere dem, publisere dem, endre dem eller sende dem med tanke på å håndtere din forespørsel.

5.    Ansvarsbegrensning
Selskapet bestreber seg etter beste evne på å sørge for at de opplysninger som offentliggjøres på nettstedet er nøyaktige og oppdaterte. Selskapet forbeholder seg retten til å korrigere innholdet til enhver tid, uten forhåndsvarsel. Selskapet kan imidlertid ikke garantere at de opplysninger som er tilgjengelig på nettstedet er nøyaktige, korrekte, oppdaterte eller fullstendige. 
Følgelig, og med unntak for eiendomsskade som følge av grov eller forsettlig uaktsomhet fra selskapets side, nekter selskapet ethvert ansvar: 

  • for enhver unøyaktighet, feiltakelse eller unnlatelse med hensyn til informasjon som er tilgjengelig på nettstedet; 
  • for enhver skade som skyldes bedragersk inntrengning av en tredjepart, som fører til en endring av informasjon eller elementer som er tilgjengelige på nettstedet;
  • og mer generelt, for enhver eiendomsskade eller følgemessige tap, av noen som helst grunn, av noen som helst opprinnelse, art eller med noen som helst konsekvenser, uansett om selskapet er blitt advart mot muligheten for slik skade eller tap, som er forårsaket (i) på grunn av noen tilgang til nettstedet eller fordi det har vært umulig å få tilgang, (ii) på grunn av bruken av nettstedet, inkludert eventuell skade eller virus som måtte infisere din datamaskin eller noen annen eiendom, og/eller (iii) på grunn av den tiltro som gis til enhver informasjon som kommer direkte eller indirekte fra nettstedet. 

Komponentene for nettstedet eller for noe annet nettsted leveres «som de er» uten garanti av noe som helst slag, hverken underforstått eller uttrykkelig. Selskapet gir ikke noen underforstått eller uttrykkelig garanti, i relasjon til, uten begrensning, deres markedsverdi eller egnethet for noe bestemt formål.

6.    Nettstedets tilgjengelighet
Du erkjenner at (i) det er teknisk umulig for selskapet å sikre at nettstedet er helt feilfritt og at selskapet ikke kan sikre dette, (ii) feil kan føre til at nettstedet blir midlertidig utilgjengelig, og (iii) driften av nettstedet kan påvirkes av hendelser og/eller saker som selskapet ikke kontrollerer, for eksempel ved overføring og kommunikasjonskoblinger mellom deg og selskapet og mellom selskapet og andre systemer eller nettverk. 
Selskapet og/eller dets leverandører kan til enhver tid endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, hele eller deler av nettstedet i forbindelse med vedlikehold, forbedring og/eller endring av nettstedet. Selskapet er ikke ansvarlig for noen endring, suspendering eller avbrytelse av nettstedet.

7.    Informasjon om produkter
Informasjon som er inkludert og publisert på nettstedet, vil kunne inkludere direkte eller indirekte referanser til produkter, programmer og tjenester fra Sanofi-gruppen som ikke er annonsert eller tilgjengelig i noen land eller regioner, eller som kan oppgis under et annet navn og kan være underlagt reguleringer og bruksvilkår som er ulike, avhengig av land. Slike referanser innebærer ikke at Sanofi-gruppen har til hensikt å selge disse produktene, programmene eller tjenestene i ditt land. Vi viser til selskapet eller din salgspartner i Sanofi for eventuelle opplysninger om hvilke produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelig for deg.

8.    Juridiske bestemmelser
Nettstedet og dets innhold er underlagt lovene i Norge, og enhver tvist knyttet til dette er underlagt norske domstolers domsmyndighet.

9.    Vilkår og betingelser
9.1 Utgiver av nettstedet:
Sanofi-Aventis Norge AS, Prof. Kohts vei 5-17, PO Box 133, 1366 Lysaker

9.2 Redaktør for publikasjonen:
Lene Krogh

9.3 Nettstedvertskap: 
NEXINTO Germany

10.     Foto-/videokreditering:
Bilde opphavsrett / rettighetene tilhører Sanofi-Aventis / Sanofi Genzyme Corporation / Sanofi Aventis Norge AS. Uautorisert bruk av bildene er forbudt.